Nise ditën tënde me këtë lutje / Lutjet e mëngjesit që të kesh mbarësi

Nise ditën tënde me këtë lutje / Lutjet e mëngjesit që të kesh mbarësi

Të kërkoj të mirën që ka kjo ditë dhe të mirën që vjen pas saj! (1) Hazret Abdullah Ibni Mesudi r.a. tregon se i Dërguari i All ahut s.a.v.s. në mëngjes bënte këtë lutje:

U gdhimë dhe u gdhi edhe i gjithë kombi për All ahun. Lavdia është e All ahut. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç All ahut! Ai është i Vetëm dhe i Pashoq. I Atij është su ndimi. E Atij është lavdia dhe Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë. O Zoti im! Të kërkoj të mirën që ka kjo ditë dhe të mirën që vjen pas saj. Të kërkoj mbrojtje nga e k eqja që ka kjo ditë dhe nga e k qja që vjen pas saj. O Zoti tim! Më mbro nga përt acia dhe nga m endjemadhësia! O Zoti im! Më mbro nga ndë shkimi i zj arrit dhe nga nd ëshkimi i va.rrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.