Pas këtij muaji nisin virozat e gripit ja si ta hapni oreksin nëse së mureni dhe të shëroheni

Studiuesit e mjekësisë janë të mendimit se ikja e oreksit kur jemi së murë, është një nga mekanizmat e org anizmit për të luf tuar së mundjen ose infe ksionin.

Mungesa e gjatë e ushqimit është gjithsesi e dëm shme. Mungesa e ushqimit shkakton str es dhe të qenit të str esuar nuk ndihmon në përmirësimin e shëndetit. Konsumoni sa më shumë supa të lehta me limon.

Majdanozi
Kjo bimë përdoret me sukses kun dër një sërë pro blemesh shëndetsore. Barishtja përmban sasi të mëdha antiok sidantësh, vitaminash dhe vajrash esencialë që ndihmojnë në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të koles terolit dhe ulin koles terolin e k eq.
Xhenxhefili është ideal për të rimëkëmbur dëshirën për ushqim. Konsumi i xhenxhefilit rrit sekr ecionet gas trike dhe dëshirën për ushqim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.