Të Shkruhen 100 Të Mira Dhe të Fshihen 100 Të Këqija.. ? Nëse e thua këtë

Të Shkruhen 100 Të Mira Dhe të Fshihen 100 Të Këqija.. ? Nëse e thua këtë

Të Shkruhen 100 Të Mira Dhe të Fshihen 100 Të Këqija.. ? Nëse e thua këtë

A deshiron te shkruhen për të njëqind të mira dhe i fshihen njëqind të këqija ?Nga Ebu Hurejra – Allahu i Lartësuar qoftë i kënaqur me të ­- vjen se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të – ka thënë: “Kush thotë la ilahe il Allahu Uehdehu la sherike lehu, lehul mulku ue lehul hamdu ue Hue ale kul-li shej in Kadir, njëqind herë në ditë, është për të si të çliroj dhjetë robër, shkruhen për të njëqind të mira.

I fshihen njëqind të këqija dhe bëhen për të mburojë prej shejtanit në atë ditë të tij derisa të errësohet, si dhe askush nuk ka ardhur me diç më të mirë sesa ai erdhi përveç një personi që veproi më shumë se ai”.(Mutefekun alehi:Transmetuar nga Bukhariu në “Ed Deauet” (6403) dhe Muslimi në “Edh Dhikru ued Dua eut Teube uel Istigfar” (2691) Falenderimi i takon Zotit qe na mundeson me pak fjale te fitpjme shume.

Leave a Reply

Your email address will not be published.