Subhan Allah Shkenca E Vërtetoi Këtë Që E Tha AIiu (Allahu qofte i kenaqur me te) para 14 shekujve..!

Zgjuarsia e Aliut r.a.Një grup job’esimtari kishin dashur të provokojnë Aliun r.a.. Andaj në një moment kur Aliu ishte bërë gati që njerëzve t’ua falë namazin, job’esimtari deshi ta pyes Aliun r.a. me një pyetje të rëndë para se të dalë imam me qëllim që të mos jetë i qetë në namazin e tij.Anadaj erdhi te Aliu r.a. dhe i tha: O Alij, kam dëgjuar se i Dërguari i juaj për ju ka thënë se ju jeni porta e diturisë për shkak të dituris së shumtë që keni, andaj edhe unë kam dëshirë tju pyes me një pyetje. Aliju tha: urdhëroni, pyetni.

job’esimtari: desha të pyes cilët janë ato kafshë të cilat shtohen përmes vezëve, dhe cilat janë ato që shtohen përmes lindjes ?Aliu r.a. tha:Përgjigja është shumë e lehtë. U habit job’esimtari, sepse ai mendonte se përmes kësaj pyetje do t’ia ngatërroj edhe namazin.Aliu r.a. tha:Çdo kafshë që ka veshë të nxjerrur jashtë shtohet përmes lindjes, e çdo kafsh që veshët nuk i ka të nxjerrura jasht trupit, shtohet përmes vezëve!Subhanall-llah, shkenca e vërtetoi këtë që e tha AliuNga arabishtja:Jusuf Zimeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.