Nëse ti e Iexon AjetuI-kursinë me sinqeritet Iidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen

Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen

Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen
Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen
March 19, 2020 – by lexopress – Leave a Comment
Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen
Shejkhul Islam thotë në librin e tij “El-Furkan”:

“Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen, sepse teuhidi e largon shejtanin.”

Ngjashëm me këtë, thotë: “Kur ta lexojë njeriu me sinqeritet Ajetul-kursinë në çështjet në të cilat kanë dorë shejtanët, ai (Ajetul-kursija) i shkatërron ato.”
“E këndon Ajetul-kursinë me sinqeritet, e kur ta këndojë me sinqeritet largohen (shejtanët) apo fshihen.”
El-Furkan bejne eulijairr-rrahman ue eulijaish-shejtan fq. 146.

Ndegjo kete ajet medheshtore ne videon ne vazhdim..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *