Dy vepra që te fusin në Xhenet dhe Dy vepra që te fusin në Xhehenem..!

Dy vepra që te fusin në Xhenet dhe Dy vepra që te fusin në Xhehenem..!

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se ka thënë:

“Është pyetur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) se cilat janë ato që më së shumti e fusin njeriun në xhenet (parajsë)?
Ka thënë: “Devotshmëria dhe morali i mirë”, ndërsa kur u pyet se cilat janë ato që më së shumti e fusin në zjarr?
Tha: “Dy gjëra prej trupit të tij: goja (gjuha) dhe organi seksual.”

E transmeton Ibën Maxhe me nr.. 4246 dhe Et Tirmidhi Shejh El Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Es Sahiha” 977 e ka vlerësuar këtë hadith si të mirë (hasen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *