Plaku Nga Uria Kishte Vj Edhur Një Bukë! Gj Ykatësi I Len Të Gjithë Pa Fjalë..! Mos e Humbisni kete Ngjarje

Plaku Nga Uria Kishte Vj Edhur Një Bukë! Gj Ykatësi I Len Të Gjithë Pa Fjalë..! Mos e Humbisni kete Ngjarje

Thuhet se në Kanada, një burrë i m oshuar ishte arrestuar për vj edhje të bukës dhe ishte dërguar në gj ykatë.

Plaku e kishte pranuar f ajin dhe rr ëfeu.

“Unë isha shumë i ur itur, gati sa vd iqa nga u ria.”

Gj ykatësi vendosi:

“Ju e dini që keni bërë vj edhje, dhe unë po ju porosis që të paguani dhjetë dollarë kompensim.

Unë e di që ju nuk mund ti paguani këto para, kështu që unë do të paguaj për ju.

” Të gjithë në sallën e gj yqit heshtën, gj ykatësi mori dhjetë dollarë nga xhepi dhe kërkoi që të meren në thesar si kompensim për d ënimin e plakut.

Pastaj u ngrit në këmbë dhe iu drejtua sallës:

“Ju të gjithë jeni f ajtorë, dhe secili prej jush duhet të paguajë nga dhjetë dollarë për ju, sepse jetoni në një qytet ku një i moshuar d etyrohet të vj edhë që të mos vd es nga u ria.

Në sallën e gjygjit u mblodhën 480 dollarë dhe paratë e mbledhura gj ykatësi ia dorëzoi plakut. Dhe gj ykatësi shtoi.

“Nëse në një qytet ku jetojnë njerëz të civilizuar shihni të v arfër, atëherë dijeni që p ushtetarët e këtij qyteti vj edhin pronat e njerëzve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *