Allahu, Krijuesi i Gjithsisë zbret cdo natë në qiellin e dunjasë..? Kjo eshte koha kur pranohen lutjet..!

Allahu, Krijuesi i Gjithsisë zbret cdo natë në qiellin e dunjasë..? Kjo eshte koha kur pranohen lutjet..!

1- Ajo është koha në të cilën pranohen lutjet dhe përmbushen nevojat e kësaj jete e të jetës tjetër, për atë që i lutet dhe i kërkon Allahut.

Muslimi transmeton në Sahihun e tij nga Xhabir ibn Abdilahi, se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Nata ka një orë në të cilën Allahu i dhuron një muslimani, që është duke u lutur në të, çdo të mirë të kësaj jete e të jetës tjetër që ai kërkon prej Tij. Kjo ndodh për çdo natë.”[1]

Kjo orë në të cilën pranohet lutja ndoshta është e njëjta kohë në të cilën zbret edhe Allahu. Megjithatë, këtë e di vetëm Ai xh.sh..

Imam El Ajni[2], duke sqaruar shkakun pse nuk u pranohet lutja shumë personave që luten në këtë orë, ka thënë: “Kjo ndodh për shkak të ndonjë mangësie në ndonjë prej kushteve të lutjes, siç është kushti i të ruajturit në të ngrënë, në të pirë e në veshje. Gjithashtu, kjo mund të ndodhë për shkak të ngutjes gjatë lutjes ose vetë lutja mund të përmbajë në vetvete një mëkat, siç është lutja që sjell shkëputjen e lidhjeve farefisnore. Gjithashtu, lutja mund të pranohet, por Allahu e vonon realizimin e saj në një kohë tjetër që Ai dëshiron të ndodhë realizimi i asaj që kërkohet në lutje. Ai xh.sh. e bën këtë lutje realitet në këtë botë ose në botën tjetër.” [3]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *