Ekspertët / Ja Grupet E Gja Kut Më Re Zistentë Ndaj C Ovid-19 Sipas Studiuesve

Ekspertët / Ja Grupet E Gja Kut Më Re Zistentë Ndaj C Ovid-19 Sipas Studiuesve

Një studimi të ri shkencor kanadez, ka nxjerre se grupet e gja kut nd ikojnë në in fektimin me ko ronavirus dhe keshtu në bazë të të dhënave të studimit të fundit, njerëzit me grupin e gja kut zero kanë mesatarisht 12% më pak të ngjarë të in fektohen me në krahasim me grupet e tjera të gja kut.

Gjithashtu, personat me një grup gj aku me rh esus ne gativ (O-, A-, B- ose AB-) kanë një rr ezik 21% më të ulët të in fektimit me ko ronavirus sesa ata me një grup gja ku pozitiv. Njekohesisht njerëzit me grupin e gjakut zero kanë 13% dhe 19% më pak të ngjarë të kenë simptoma të rënda Covid-19 ose të vde sin nga C ovid-19. Prandaj, personat me grup gjaku O- janë më pak të rre zikuar se çdo grup gjaku tjetër.

Keta studiues, të udhëhequr nga Dr. Joel Ray i Shkollës së Mjekësisë të Universitetit të Torontos dhe Spitalit St.Michael, analizuan testet e gja kut të 225,556 personave me një moshë mesatare 54, ku 44% prej tyre kishin grupin O,36% grupin A, 15% B dhe 5% AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.