Gruaja Mbledh 50 Mijë Euro Don Acion Për Ka Ncer… Dhe Shpenzon Të Gjitha Në Bixh Oz ..!!

Gruaja Mbledh 50 Mijë Euro Don Acion Për Ka Ncer… I Shp Enzon Të Gjitha Në Bixh Oz ..!!

Nicole Elkabbas duhej të bënte një ope racion për heqjen e fsh ikëzës së tëm thit.Dikush bëri një foto ndërsa kishte dhi mbje në një shtrat spitali dhe ajo më vonë e përdori atë foto për të fals ifikuar se kishte ka ncer në vezore dhe mblodhi më shumë se 50,000 euro do nacione përmes fushatës GoFundMe.Ajo u shpall fa jtore të hënën për mash trim dhe posedim të pasurisë së fituar në mënyrë të pa ligjshme, raporton The Sun.

Nicole, nëna 42 vjeç are e një djali 11 vjeç ar nga Broadsters në Kent, nuk u dia gno stikua kurrë me ka ncer dhe ajo përdori don acionet e mbledhura për të paguar bor xhet e lojërave të fatit dhe për të fin ancuar një jetë të shf renuar.Ajo nisi një fushatë në internet të quajtur ‘Askush nuk ka nevojë për ndihmën tonë të tra jtimit’ në të cilën pretendonte të shkruante në emër të nënës së saj të kujdesshme.

Në rrë fimin emocional, ‘nëna’ e përshkroi Nicole si një vajzë të bukur dhe një nënë të mrek ullueshme, dhe një foto para operacionit të fsh ikëzës së të mthit ishte bashkangjitur. Operacioni, i kryer në spitalin privat Spenver në Marget, u pagua nga sigurimi shëndetësor privat dhe nuk kishte asnjë lidhje me kan cerin.’Nuk kishte asnjë ind mal inj në trupin e saj dhe të dy vez oret dukeshin normale,’ tha George Cavelas, i cili kreu operacionin.Gji nekol ogu i saj ko nfirmoi se Nicole nuk ishte aty dhe se ajo kurrë nuk kishte pasur ka ncer të vezoreve.

Gjykatësi Mark Vicks tha në vendim se Nicole u dë nua sipas provave shumë bi ndëse dhe se hapi tjetër është përcaktimi i kohëzgjatjes së dën imit me burg.Përveç shl erjes së bor xheve të lojërave të fatit, Nicole pagoi për gjashtë udhëtime në Spanjë me para nga do nacionet, por ajo pohoi se udhëtimet ishin në një klinikë speciale private ku operacioni për ka nce rin e ve zores do të kushtonte 40.000 euro plus 6 herë 13.700 euro në muaj për il açet.

“Ajo nuk i përdori ato para për të tra jtuar ka ncerin, sepse nuk kishte ka ncer. Elkabbas i përdori paratë për të luajtur bixhoz, për të shlyer borxhet dhe për të fi nancuar mënyrën e saj të shtr enjtë”, tha prokurori Ben Irwin.Asnjë dokumentacion për të vërtetuar pretendimet e saj në lidhje me tr ajtimin nuk u gjet në Spanjë dhe vetë Nicole pranoi në gj yq se nuk e dinte nëse kishte ka ncer, pasi pohoi për muaj të tërë se ishte 100% e sigurt se ishte e sëm urë.Në proces gjy qësor thuhet se një grua i dhuroi asaj 5,508 euro për tra jtim të rre më dhe se Nicole madje u takua me një nga dona torët për ta bi ndur se i duheshin më shumë para.

Leave a Reply

Your email address will not be published.