Kjo eshte Meshira e Krijuesit tone .Allahu eshte Fales i Madh..!

Kjo eshte Meshira e Krijuesit tone .Allahu eshte Fales i Madh..!

Allahu eshte Fales i Madh..!
“Ai (Allahu) është Falësi i madh dhe është shumë i dashur.” (El-Buruxh, 14)
“Kërkoni falje nga Zoti juaj e kthehuni me pendim tek Ai. Me të vërtetë, Zoti im është Mëshirëplotë dhe gjithë dashuri.” (Hud, 90)
Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Sa i mrekullueshëm e i thellë që është bashkimi i emrit të Allahut “El-Uedud” (Shumë i Dashur) me emrin “Er-Rahim” (Mëshirëploti) dhe “El-Gafur” (Falësi i Madh)”!

Ndodh që njeriu ta fal atë që i ka bërë keq, mirëpo nuk e do më, dhe po ashtu, ndodh që e mëshiron atë që nuk e do.
Mirëpo, Zoti i Lartësuar e fal dhe e mëshiron robin kur i kthehet me pendim Atij, dhe gjithashtu e do atë…
Kur robi i kthehet me pendesë Allahut, Ai e do atë, pavarësisht se çfarë ka bërë më herët.”
(“Et-Tibjan”, 164)
Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku

Hadith madheshtor.Allahu eshte Fales i Madh. Per me shume ndjek videon ne vazhdim ne te cilen pershkruhet a eshte e madhe Meshira dhe falja e Allahut..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *