Kjo eshte rruga e kenaqesise ne kete bote dhe rruga drejt xhenetit

Kjo eshte rruga e kenaqesise ne kete bote dhe rruga drejt xhenetit

Rruga e kënaqësisë së Allahut është Islami dhe puna me atë me të cilën ka ardhur Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Ngase rruga e kënaqësisë së Allahut është e mbyllur pas dërgimit të Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, përveç rrugës së Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Askush s’do mund të arrijë në Xhenet pas dërgimit të Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, përveçse nëpërmjet rrugës së tij (alejhis-selam).

Ngase Allahu është i kënaqur me atë me të cilën dërgoi Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem për umetin si fe.

Sherh fadl el-Islam
Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *