Kujdes Burra / Nga 18 Nentori Kush Burrë Rr Eh Gruan, D Ëbohet Nga Shtëpia, M Iratohet L Igji I Ri Në Shqipëri

Kujdes Burra / Nga 18 Nentori Kush Burrë Rr Eh Gruan, D Ëbohet Nga Shtëpia, M Iratohet L Igji I Ri Në Shqipëri

Kujdes Burra / Nga 18 Nentori Kush Burrë Rr Eh Gruan, D Ëbohet Nga Shtëpia, M Iratohet L Igji I Ri Në Shqipëri

Një lajm i mirë për “v iktimat” e dh unës në vendin tonë!

Kështu, me li gjin e ri që është h edhur tashmë në Fletoren Zyrtare ka marrë formë të prerë vendimi që kush rr eh partner, bashkëshort apo bashkëjetues rr eh gruan, do të dë bohet nga shtëpia dhe do të përfundojë në strehën e re që po krijohet në spitalet e Tiranës, ku do të ketë vend për të gjithë burrat abu zues, me dh unën dhe alko olin.

Ky l igj do të hyjë në fuqi që nga data 18 në ntor e vitit 2020. Gjy kata, si masë mbrojtëse të dhu nës në familje, urdhëron menjëherë largimin e dh unuesit nga banesa për një afat kohor të caktuar, kur v iktima dhe d hunuesi banojnë në të njëjtën strehë. Gjy kata, kur është rasti, në vendosjen e kësaj mase merr në konsideratë nevojat e veçanta të dh unuesit të m itur, të moshuar ose personit me aftësi të kufizuar dhe në këto raste ur dhri i largimit nga banesa vendoset vetëm kur asnjë masë tjetër nuk garanton mbr ojtjen e vi ktimës nga dh una.

Leave a Reply

Your email address will not be published.