lkin Nga lshulli Banorët Grek Ku Ra T Ërmeti/ Thuhet Se Do Ndodhë E K Eqja E Madhe

Ikin Nga Ishulli Banorët Grek Ku Ra T Ërmeti/ Thuhet Se Do Ndodhë E K Eqja E Madhe

Dë mtimi që kanë p ësuar shtëpitë dhe ndërtesat në ishullin e Samos, shk aktuar nga të rmeti i f uqishëm me madhësi 6.7 ballë para disa ditësh, ka d etyruar autoritetet lokale të ev akuojnë qytetarët e z onës.

Kjo për shk ak të f rikës se pasgo ditjet që po vijojnë, mund të shk aktojnë d ëme të tjera në këto ndërtesa dhe t’i rrë zojnë plotësisht.

Sipas një njoftimi emergjent të lëshuar mbrëmë nga Komuna e Samosit Lindor, “e gjithë popullsia po eva kuohet në mënyrë të organizuar”, dhe po akomodohen në hotele.

Por, sipas mediave, greke, frika e ngritur nga sh kencëtarët është se p asgod itjet mund të arrijnë edhe në lëk undje të f orta me m agnitudë deri në 6 b allë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *