Ndodhë E Papritura Në Gjermani/ Ja Çfarë Bënë Në Një Darsëm Shqiptare Atje…

Ndodhë E Papritura Në Gjermani/ Ja Çfarë Bënë Në Një Darsëm Shqiptare Atje…

Në fakt, ishte një festë private e dasmës. Kur erdhi p olicia, disponimi ndryshoi. Eshtë d ashur të mobilizohen disa shërbime të ur gjencës nga i gjithë Saarlandi për të mbështetur po licinë!

Dëshmitarët e th irrën p olicinë gjermane rreth orës 18:30. “Organizatori” fillimisht d eklaroi se ata e kishin regjistruar siç duhet ngj arjen –

Por p adyshim që nuk ishte një ngj arje p ublike, por një festë private me rreth 70 persona. Of icerët filluan he timet dhe atm osfera u bë agr esive, inf ormon Shtegu.com. Pasi po licia kishte përkrahje të madhe, ajo i dha fund ahengut. Bilanci: disa shkelje të rregullave të përgjithshme të hi gjienës dhe urdhëresës l igjore për të l uftuar p andeminë e k oronavirusit. Tani janë in iciuar disa pr ocedura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *