Obligative Brenda 60 Diteve”, Qeveria Merr Vendimin E Rëndësishëm Për E Migrantët Shqiptarë Jashtë Shtetit

Obligative Brenda 60 Diteve”, Qeveria Merr Vendimin E Rëndësishëm Për E Migrantët Shqiptarë Jashtë Shtetit

Vendimi i ri qe duhet te bejn emigrantet shqiptar neper bote eshte se duhet te verifikojne adresen e tyre.
Sipas Vendimit te Këshillit të Ministrave për bërjen të de tyrueshme të de klarimit përcaktohet në një formular të posaçëm për këtë qëllim, ndërsa gjithçka do të bëhet përmes e-Albania-s.

Sipas këtij vendimi, në rast se emigrantët e kanë de tyrim li gjor deklarimin e adresës së tyre të banimit jashtë shtetit dhe në rast se re fuzojnë ta bëjnë atë nuk do të kenë të drejtë vo te apo edhe më k eq, nuk do të marrin shërbime të Gjendjes Ci vile, siç është marrja e dokumenteve të ndryshme, përfshi edhe pajisjen me pasaportë apo kartë identiteti.

“Shtetasit shqiptarë mbajnë përgjegjësi administrative për mospërmbushje të detyrimit li gjor të vetëde klarimit të adresës së tyre dhe autoritetet përgjegjëse, në rast konstatimi të mospërmbushjes së këtij de tyrimi, pe zullojnë kryerjen e shërbimit të kërkuar, derisa shtetasi të përmbushë detyrimin li gjor të vetëde klarimit të adresës”, theksohet në vendim.
Në rast të ndryshimit të adresës, emigrantët janë të de tyruar që të de klarojnë vendbanimin e ri brenda 60 ditëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published.