Mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut te Madheruar..!

Mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut te Madheruar..!

Mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut te Madheruar..!
“Atëherë mos adhuroni askënd tjetër përveç Allahut kur ju e dini (të vërtetën)!” Surja Bekare 22.

Ky ajet përmban në vetvete disa çështje:

1. Urdhrin për të adhuruar një Zot të vetëm.

2. Ndalimin nga adhurimi i çdo gjëje tjetër veç Tij.

3. Ai është provë e qartë dhe e padiskutueshme, që vërteton detyrueshmërinë e adhurimit të Allahut të Madhëruar.

4. Ai dëshmon se çdo adhurim që kryhet dhe i përkushtohet dikujt tjetër veç Allahut, është i kotë dhe i pavlefshëm.

5. Në këtë ajet përmendet dhe vërtetohet teuhidi rububije, ose besimi se Allahu i Lartësuar është Unik, i Vetëm dhe Absolut, në aspektin e krijimit, furnizimit,
administrimit dhe rregullimit të çështjeve të krijesave.

6. Ky ajet është ftesë për njerëzit që, ashtu sikurse ata pohojnë dhe janë të sigurt se Allahu i Lartësuar është i Vetëm, Unik, Absolut dhe i Pakrahasueshëm në aspektin e krijimit, furnizimit, administrimit dhe rregullimit të çështjeve të krijesave, në të njëjtën mënyrë duhet të pohojnë dhe të besojnë bindshëm, se ai është Unik, i Vetëm, Absolut dhe i Pakrahasueshëm edhe në aspektin e meritës së adhurimit. Ai është argumenti më i qartë logjik që, nga njëra anë, dëshmon unifikimin e Allahut në çdo aspekt dhe, nga ana tjetër, dëshmon kotësinë e adhurimit të të gjithë atyre që konsiderojnë si Zot dikë tjetër veç Allahut.

7. Ky ajet hedh poshtë shirkun, me të gjithë përmasat dhe format e tij.

Tefsir ibn Sidij.

Leave a Reply

Your email address will not be published.