Lutuni me kete lutje për të shpëtuar nga zemërimi i Allahut..!

Lutuni me kete lutje për të shpëtuar nga zemërimi i Allahut..!

Abdullah Ibni Amri r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje shpetim zemerim Zoti

O Allah! Të kërkoj mbrojtje nga largimi i bekimit Tënd, nga largimi i shëndetit që kam prej Teje, nga ndëshkimi i beftë prej Teje dhe nga të gjitha mospëlqimet e Tua.[1]

[1] Sahih Muslim, kitab “Er-Rikak”, bab “Ektheru min ehlil-xhenneti el-fukarau ve ektheru ehlin-nari en-nisau ve bejanil-fitneti bin-nisai”, hadithi nr. 6944.

Leave a Reply

Your email address will not be published.