Adoptuan Vajzën E VogëI Por Pasi FamiIja Mësoi Historinë E Saj, Ata E Kthyen Mbrapsht

Adoptuan Vajzën E Vogël Por Pasi Familja Mësoi Historinë E Saj, Ata E Kthyen Mbrapsht
Jes sic a dhe Ad am Da vis kishin katër fëmijë, por vendosi të adoptojë një fëmijë nga Af rik a. Ata u njohën me një vajzë gjashtë vjeçare nga Ug an da, të cilët besonin se ishte jetim. “Na u tha se babai i saj kishte vd ek ur, dhe nëna e saj a .buz .o n.te më të”, shpjegon Je..ssi.ca. “Agjencia e ado.pti..mit i thoshte familjes se nëna e vajzës nuk ishte në gjendje të kujdesej për të.

Natyrisht, ata vendosën për të nd.ërh.yrë dhe t’i jepnin fëmijës një shans më të mirë në jetë. Por, gjashtë muaj më vonë, gjithçka do të sqarohet kur Na.m.ata ka mësuar anglisht të mjaftueshme për t’i treguar prindërve të saj ado.pt.ues se ajo hu.m.bi nënën e saj. Çdo gjë që ajo tha atyre ishte shumë ndryshe nga ajo që atyre u ishte thënë nga agjencia e ado.ptim.it. Menjëherë, të tm..err.uar se ata mund të kenë “marrë pjesë në marrjen e një fëmije nga një familje “, ata njoftuan Depar.tam.entin e Shte.tit të SH.B.A për situatën e tyre.

Ndërkohë, ata organizuan një video me nënën biologjike të Nam.at.ës, e cila deri tani ishte zbuluar nga një organizatë jo.fitimprurëse që synon të ribashkojë fëmijët e marrë nga Uga..n.da nën p..rete.ndi.me të rre..me me prindërit e tyre. Nëna e Na..ma.tës i tha familjes Da.vis se si ajo ishte pajtuar të dërgonte Na.mat.ën në një familje ame..rika.ne për arsim, por asaj i ishte thënë se Na.m.ata do të kthehej sapo të mbaronte shkollën. Ajo nuk e kishte idenë se ajo po nënshkruante të gjitha të drejtat prindërore pa pasur mundësi të shihte sërish vajzën e saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *