Specialistja e njohur: Ja si të dallojmë nëse ko llen që kemi eshtë nga ast ma, aΙer gjia apo nga co vid, mësojeni

Specialistja e njohur: Ja si të dallojmë nëse ko llen që kemi eshtë nga ast ma, aΙer gjia apo nga co vid, mësojeni

Jemi ne periudhen me te vesh tir te pan demise dhe sa me shume kohe kalon aq me shume mesojme rreth ketij vir usi.

Mjekja aler gologe Mira Xhixha thote se: Marrja e frymës nuk vjen nga ngushtimi i bronkeve, por vjen si pa sojë e dë mtimit të alve olave të indit direkt terminal të mushkërive. Ky lloj vir usi nuk prek bronket, por prek pjesën fundore të mushkërisë, që është edhe pjesa funksionale që kryen shkëmbimin e O 2 dhe CO 2.

Në infe ksionin viral kemi temperaturë mbi 38, 39 gradë C dhe më e lartë.Kemi këputje të përgjithshme, që nuk i ka aler gjia.

Kemi ko llë të thallë është karakteristike e të dyjave, por që janë të dallueshme nga njëra-tjetra ndaj mos u sh*qetesoni.

Kemi marrje fryme që mund të na ngatërrojë, por që duke u bashkuar me shenjat e tjera neve mund ta caktojmë lehtësisht se psh:. nuk është nga aler gjia apo as tma, por është nga gjë tjetër;

Kemi pro bleme gast rointes tinal, si: të përziera dhe të vjella, mungesë oreksi. Në disa raste ka humbje të ndjenjës së shijes, nuhatjes për personat e dyshuar me kor onav iurs;

Në disa raste kemi tharje dhe dhim bje të grykës;

Shenjat e aler gjisë, ast mës janë shumë herë më të dallueshme nga individi ose personeli mjekësor nëse paci enti i ka pasur edhe më parë;

Teshtimat, ko llim hundësh, bll okim i hundëve, bll okim i syve, kruarje dhe skuqje sysh, kruarje në grykë dhe jo tharje që në fillim. Marrja e frymës tek personat me pro bleme me astmën mund ta zgjojë paci entin edhe nga gjumi, kurse në rastin e kor onavi rusit nuk është kështu, fillon gradualisht dhe ndihet sidomos gjatë sforcimit të organizmit;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *