CiIi Është Mendimi Për Leximin E Sures ”Ja Sin” Tek Va’rri I Njeriut Të Vd’ekur? A Ka Kjo Sure VIerë Për Këtë?”

Cili Është Mendimi Për Leximin E Sures ”Ja Sin” Tek Va’rri I Njeriut Të Vd’ekur? A Ka Kjo Sure Vlerë Për Këtë?”

Cili është mendimi për leximin e sures ”Ja Sin” tek va’rri i njeriut të vd’ekur? A ka kjo sure vlerë për këtë?”A Duhet Ti Lexohet Të Vdekurit Sujra Ja Sin?Pyetje: ”Cili është gjykimi për leximin e sures ”Ja Sin” tek va’rri i njeriut të vdek’ur? A ka kjo sure vlerë për këtë?”Përgjigje: ”Surja Ja Sin nuk duhet të lexohet tek i vde’kuri. Nuk ka asnjë konfirmim lidhur me këtë. Janë transmetuar hadithe të dobëta lidhur me këtë.Sa i përket të vde’kurit, nuk duhet ti lexohet Kurani fare atij. Kurani nuk duhet të lexohet për të vde’kurin, qoftë para apo pas va’rrimit. Nuk ka asnjë provë për këtë. Një veprim pa prova është bidat.

Ai që dëshiron ti bëjë dobi myslimanit të vde’kur duhet të kërkojë falje dhe mëshirë për të, të jepë lëmoshë për të, të paguaj borxhet e tij dhe të ngjashme. Kjo i bën dobi të vde’kurit. Kurani lexohet vetëm për të gjallët të cilët përfitojnë prej tij dhe e praktikojnë atë. Ai nuk duhet të lexohet për të vde’kurit që as nuk munden të veprojnë e as të përfitojnë prej tij.”Salih bin Feuzan el-Feuzan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *