Do Vemendje ky lajm / Nëse Keni Këtë V Aksinë Jeni Më Pak Të Rr Ezikuar Nga CV-19.. Pse ?

Do Vemendje ky lajm / Nëse Keni Këtë V Aksinë Jeni Më Pak Të Rr Ezikuar Nga CV-19.. Pse ?

Një st udim vëzhgues ka zb uluar se njerëzit, të cilët kanë marrë va ksinën BCG- e cila p arandalon t uberkulozin.

Kishin më pak të ngjarë të r aportonin s imptoma të COVI D-19 në krahasim me ata, që nuk e kanë marrë këtë va ksinë, shkruan Medical News.

Shkencëtarët kanë zb uluar v aksinën BCG më shumë se 100 vjet më parë për të mbr ojtur njerëzit nga inf eksioni b ackteral I t uberkulozit. Sipas OBSH-së, deri në vitin 2004 përafërsisht 100 milion fëmijë në vit kishin marrë këtë v aksinë.

Së fundmi, shkencëtarët nga Qendra Mjekësore në Los Angelos, mendojnë se kjo va ksinë mund të zvogëlojë ndj eshëm rr ezikun ndaj COVI D-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.