Lutja (Duaja) për mbrojtjen e fëmijëve..!? O Allah Na i Ruaj Femijet Tone..!?

Lutja (Duaja) për mbrojtjen e fëmijëve..!? O Allah Na i Ruaj Femijet Tone..!?

Lutja (Duaja) për mbrojtjen e fëmijëve..!? O Allah Na i Ruaj Femijet Tone..!?
I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) bënte dua për Hasenin dhe Husejnin (radij-Allahu ‘anhuma):

U’ijdhukuma bikelimatil-lahi et-tammeh, min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin lammeh.

“U mbroj të dyve me fjalët e përsosura të Allahut nga çdo shejtan dhe insekt, si dhe nga çdo sy i keq.”

Dhe ai (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) thoshte:

“Me të vërtetë babai juaj (Ibrahimi) mbronte me këto fjalë Isma’ilin dhe Is`hakun.”

[Sahijh Ibn Maxheh (n.3509) i Shejkhul-Albanit]

Leave a Reply

Your email address will not be published.