Thuaje këtë lutje (Dua) kur shtrihesh në shtratin tënd..!? Para Gjumit..!?

Thuaje këtë lutje (Dua) kur shtrihesh në shtratin tënd..!? Para Gjumit..!?

Thuaje këtë lutje (Dua) kur shtrihesh në shtratin tënd..!? Para Gjumit..!?
Profeti salAllahu alejhi ue selem:
“Ai që shtrihet në shtratin e tij e thotë:
“La ilahe ilAll-llahu wahdehu la sheriike leh, lehul mulku we lehul hamdu, we huwe ale kul-li shej’in kadiir. We la haule we la kuw-wete ila bil-lah. SubhaanAllah, elhamdulil-lah, la ilahe ilAll-llah, Allahu ekber”, i falen gjynahet edhe nëse janë sa shkuma e detit.”

Sahiha, nr. 3414.

Leave a Reply

Your email address will not be published.