Virologia E Njohur Vjen Me Këshilla Madhështore : Mos I Lani Duart Me Uje Të Nxehtë Dhe Pas Cdo Larje Nuk Duhet Që Të Përdorni..!?

Virologia E Njohur Vjen Me Këshilla Madhështore : Mos I Lani Duart Me Uje Të Nxehtë Dhe Pas Cdo Larje Nuk Duhet Që Të Përdorni..!?

Larja e duarve me sapun apo me dizif ektantë është gjëja më e shpeshtë që bëjmë këto kohë, si masë kryesore për t’u mbrojtur nga kor onavi rusi.

E teksa përpiqemi të lu ftojmë vir usin, dëm tojmë l ëkurën tonë, e janë jo të paktë ata që kanë dë mtime s erioze në lë kurë, çarje jo vetëm të bezd isshme, por edhe të dhi mbshme.

Derma tologia Irena Savo na jep këshillat se si duhet ta bëjmë past rimin e duarve.

“Shpesh herë kjo tharje avancon aq shumë saqë krijon dhe çarje të lëkurës, e cila mund të bëhet fare mirë një portë hyrëse për bak teret apo vi ruset apo inf eksionet m ykotike.

Larja e duarve është e mjaftueshme, nuk është e nevojshme që të bëhen këto dy pr ocese, edhe larja me ujë, edhe përdorimi i dezinf ektantit më pas. Uji i nxehtë është shumë dëm tues për lëkurën. Krijon një th arje më të madhe dhe shkatë rrohet më lehtë barriera mbr ojtëse e lëkurës.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.