Wou : Aditivi Me Të Cilin Bëhen Bukët, Kinezët E Pr Odhojnë Nga Flokët E Njeriut

Wou : Aditivi Me Të Cilin Bëhen Bukët, Kinezët E Pr Odhojnë Nga Flokët E Njeriut

Shqetësuese janë materiet prej të cilave përfitohen aditivët si dhe kushtet në të cilat kryhet ky pr oces.

Aty r aportohet se aditivët janë ndaluar në vendet e BE-së, madje nuk i përdorë as Shqipëria, Serbia dhe shtetet tjera, ndërsa në Kosovë vazhdojnë të përdoren në mënyrë të pakontrolluar.

Këto s ubstanca përdoren në Kosovë, prandaj është rritur numri i personave të pr ekur nga s ëmundje të ndryshme, raporton Syri.net.

Kosova e ka një rregullore për përdorimin e aditivëve, por sa zbatohet ajo në pr aktikë, është çështje tjetër.

Leave a Reply

Your email address will not be published.