Allahu i Madheruar është FaIës, e don flajen, drejtoju, lutju dhe kërkoj faIje…

Allahu i Madheruar është Falës, e don flajen, drejtoju, lutju dhe kërkoj falje…

Nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se ka thënë: e dëgjova të Dërguarin e
Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) duke thënë:
Allahu i Madhëruar ka thënë:

“O biri i Ademit, derisa të më lutesh Mua dhe të kërkosh nga Unë (falje), Unë do të
fal!
O biri i Ademit, qofshin mëkatet e tua deri në qiell, nëse kërkon falje nga Unë, Unë do
të fal!

O biri i Ademit, nëse vjen te Unë me mëkate të mëdha sa toka, pastaj më drejtohesh
duke mos më bërë shok (në adhurim) Unë do të dhuroj falje po aq të madhe!”

(Tirmidhiu nr. 3540, Sahih)

Leave a Reply

Your email address will not be published.