Gj0bë 4500 Eu Për Bashkim Jupën, Qytetarin Nga Diaspora Që Sul Moi Valon Sylën

4500 Eu Për Bashkim Jupën, Qytetarin Nga Diaspora Që Sul Moi Valon Sylën

Gjy kata Themelore e Prishtinës ka shpallur aktg jykimin kundër të ak uzuarit B.J. për veprën penale “Lë ndim i lehtë trupor”, nga neni 185 par.1, nënpar.1.4 të Kodit nr.06/L-074 të KPRK-së.

I ak uzuari Bashkim Jupa është shpa llur fa jtor për këtë ve për pe nale dhe është gjo bitur me 4.500 (katër mijë e pesëqind) euro, të cilin është i obliguar që ta paguajë në afatin prej 15 ditësh pas plotfu qishmërisë së këtij aktgj ykimi.

Ndërsa koha e kaluar në parab urgim, nga 22.12.2020 deri më 06.01.2021, të aku zuarit Bashkim Jupa do t’i llogaritet në ndë shkimin e shqiptuar.

Gjy kata me rastin e shqiptimit të gjo bës mori parasysh rrethanat lehtësuese, si pranimin e fa jësisë nga i ak uzuari B.J., kërkimfaljen dhe pe ndimin për kryerjen e ve prës pe nale, ndërsa rrethanë rënduese mori rrethanat në të cilat është kryer ve pra pe nale në vend publik dhe në prezencë të kalimtarëve të rastit.

Duke shka ktuar shq etësim në popullatë për veprimin e kryer ndaj dëm tuarit, gazetarit V.S. për shk ak të shprehjes së mendimit të lirë përmes rrjeteve sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.