Do habiteni kur ta kuptoni !! Pse Ndërtesat E Larta Në Hong Kong Kanë Një Vrimë Të Gjerë Në Mes?!!

Do habiteni kur ta kuptoni !! Pse Ndërtesat E Larta Në Hong Kong Kanë Një Vrimë Të Gjerë Në Mes?!!

Ndërtesat e larta në Hong Kong kanë zbrazëtira apo vrima.E një gjë e tillë që u ka rënë në sy njerëzve, la lënë shumë pyetje se pse ekzistojnë ose për çka shërbejnë ato zbrazëtira.
E prapa kësaj fshihet një bestytni kineze. Ato që quhen “Dyert e Dragoit”, sipas parimeve kineze të njohura si “Feng Shui”, shërbejnë që dragonët të fluturojnë nga malet në ujëra për çdo ditë.

Sipas kësaj l ogjike, besohet se nëse do tu bll okohej rruga dragonjve atëherë një veprim i tillë do të sjellë f atkeqësi dhe të zeza. Ndërtesat të cilat nuk i kanë pasur të ndërtuara mirë “Dyert e Dragoit” janë f ajësuar se kanë qenë shkaktarë që bizneset afër tyre kanë falimentuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.