Surja Që Është E Barabartë Me Gjysmën E Kur’anit..!?

Surja Që Është E Barabartë Me Gjysmën E Kur’anit..!?

Surja që është e barabartë me gjysmën e Kur’anit.I Dërguari i Allahut në një hadith ka thënë: “Sureja “Ez-Zelzele” është e barabartë me gjysmën e Kuranit” surja “El-Ihlas” është e barabartë me 1/3 e Kuranit, dhe surja “El-Kafirun” është e barabartë me 1/4 e Kuranit”.(Tirmidhiu)

Sureja “Ez-Zelzele”BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM.”Idha zulziletil-erdu zilzaleha ve ehrexhetil-erdu ethkaleha.Ve kalel-insanu ma leha.Jeumeidhin tuhaddithu ahbareha.Bi enne rabbeke eu haleha.Jeumeidhin jesdurun-nasu eshtaten lijureu a’malehum.Femen ja’mel mithkale dherretin hajren jereh.Ve men ja’mel mithkale dherretin sherren jereh.”

PËRKTHIMI i SURES EL-ZELZELE.1.Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme,2.Dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendinë e saj (barrën nga brenda),3.Dhe njeriu të thotë:“Çka kjo (që bën këtë dridhje)?”4.Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta,5.Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë6Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.7E kush punoi ndonjë të mirë, që pëshon sa grimca, atë do ta gjejë.8Dhe kush punoi ndonjë të keqe, që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.