Drejtpërdrejt nga Haga Thaçi i drejtohet me letër popullit të Kosovës!

Drejtpërdrejt nga Haga Thaçi i drejtohet me letër popullit të Kosovës!

I nderuari populli im i dashur!
Unë biri yt Hashim Thaçi, po të dre jtohem në këto momente vendimtare për Kosovën, pe ngone zgj edhjen e Albin Kurtit për kryeministër.

Siç e dini unë si i ri, u përfshiva në aktivitetin më madhor të çl irimit të atdheut dhe për këtë jam kre nar.
Nga kjo rrugë nuk u nda la për asnjë moment, sepse unë kisha një vi zion që deri në f rymën e fundit të lu ftoi për çl irimin e Kosovës, nga ok upimi dhe fa shizmi serb.

Unë isha i ri për nga mosha dhe në fillim isha fund e krye kundër lëvizjes paqësore të ish presidentit Rugova.
Nuk e mo hoj e kam luftuar Rugovën me të gjitha mjetet, sepse isha ed ukuar me një ide ologji që duke u vetëdijësuar, e vë rejta se isha plotësisht në anën e ku ndërt të historisë.

Ju e dini po ashtu që unë me ish presidentin Rugova i afruam qëndrimet dhe në fund u pa jtuam për gjërat madhore.
Shprehu ke qardhje që e pata aku zuar si tr adhti, shkuarjen e tij te krim ineli Milosevic në Beograd.

Unë në karrierën time politike e tra shëgova Rugovën në postin e presidentit të Kosovës.
Nuk më dhi mset djersa që kam de rdhur për Kosovën, sepse çli rimin nga pu shtuesit serb e kishim një ëndërr, që shumë breza tonë e kanë pa guar me jetë.

Më kuptoni se jemi një vend në tra nzicion, prandaj vë shtirësitë duhet kuptuar edhe me mirëkuptim.
Të kthehemi në re trospektivë para l ufte dhe të shikojmë ku jemi sot. Ndry shimi është si nata me ditën, por ne duhet të jemi op timist dhe të shikojmë përpara.

Jam po ashtu i vetëdijshëm se kemi pasur korrupcion dhe ke qpërdorime, po më besoni se me të gjitha fo rcat e mia i kam lu ftuar këto dukuri.
U bë si u bë, unë sot jam pa fu qi politike dhe ndodhem në Hagë, po me mendje jam në Kosovë te populli im, për të cilin aq shumë kam sa krifikuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.