Mund Ta Keni KaIuar K0Ronavirusin Dhe Mos Ta Keni Kuptuar, Ja 4 Shenjat Treguese

Mund Ta Keni Kaluar K0Ronav;irusit Dhe Mos Ta Keni Kuptuar, Ja 4 Shenjat Treguese

Është e mundur që cor onav ir us in, së paku, siç konstatojnë ditëve të fundit eks pertët, e keni kaluar duke qëndruar në këmbë. Eksp ertët theksojnë që ekziston mundësia që disa persona janë shëruar nga coronavirusi edhe përpara se të ktë nisur e pid emia zyrtarisht.

Nëse keni pasur forma të buta të këtyre sim ptom ave, me siguri e keni kaluar sëmu nd jen me sukses. Hulumtimi i realizuar në Universitetin e Oksfordit tregoi se ka disa shenja të qarta që e tregojnë këtë:

In fek s ioni i syve

Hulumtimi i ri ka treguar që inf ek sioni i sy ve, si p.sh. kon junk tiviti, mund të jetë simp tom ë e koron avir us it.“Dihet se cdo infeksion i traktit të si përm resp irator mund të rezultojë me konjun ktivit in vir al si me komp likacione dytë sore, e ky është ra sti dhe kor onavi rus in”, theksojnë shkencëtarët që shtojnë se k on jun kti vi nuk mund të jetë për cdo rast s i mp tomë e vetme por do të jetë shfaqur dhe me e the
K olla e tha të

Një ndër si mp tomat më të shpeshta dhe më të njohura të kor onavi rusit është pikë risht kol la e th atë.

L odhja mend ore

Edhe pse kjo nuk është e njohur zyrtarisht si sim pto më e korona virusit, disa pacientë të in fe ktuar e kanë paraqitur këtë sim ptomë.

Temperatura

Pos kollës së thatë, edhe kjo është tregues më i shpeshtë i korona virus it, por mund ta keni kaluar me aq.

Vësh tir ësi në frym ëmarrje

Ndjenja e shtrëngimit në gjoks dhe pamundësia që të merrni frymë thellë gjithashtu shfaqen si simptoma.H umbja e sh qisës së dë jimit dhe nuha tjes

Kohë më parë Asociacioni Britanik i Otorinolaringologjisë ka paralajmëruar që humb ja e shq isës së dëgjim it dhe nuhatjes mund të jenë si mpto më e kor onav irusit.

Pro blemet me stoma k un

Ka rezultuar që nga 204 të inf ekt uar, të cilët kanë marrë pjesë në studim, 48,5 për qind të tyre kanë paraqitur shq etësimet e sto makut dhe di arre në si si mp tomë.

Lod hja fiz ike

Edhe një sim ptomë e korona vi rus it.Organizmi i shëndoshë me imunitet të fortë është në gjendje që ta përballojë vetë formën e lehtë të këtij virusi, ndaj s`do ta kuptoni që e keni pasur.

Për cdo rast megjithatë, për të qenë të sigurtë, mirë është t’iu përmbaheni të gjitha masave të mbrojtjes dhe vetizolimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.