Doktorët specialt: Për të gjithë personat që e kanë kaluar inf ektimin : Në 7 muajt e ardhshëm studimi thotë që…

Doktorët specialt: Për të gjithë personat që e kanë kaluar inf ektimin : Në 7 muajt e ardhshëm studimi thotë që…

Njerëzit që i kanë mbijetuar inf ektimit kanë një rrez ik prej 91 përqind më të ulët të inf eksionit në shtatë muajt e ardhshëm, sipas një studimi të botuar në Fakultetin e Mjekësisë në Graz, botuar në Gazetën Evropiane të Hetimit Klinik, raportojnë agje ncitë.

Ky nivel i imunitetit është vetëm pak më i ulët se ai i siguruar nga va ksina, e cila është gjetur të jetë 95 për qind efektive. Kjo do të thotë që inf eksioni i mëparshëm krijon pothuajse të njëjtin nivel mbrojtjeje si njerëzit e va ksinuar, të paktën për një periudhë më të shkurtër, sipas studimit të kryer në Austri.

Studimi shqyrtoi se si njerëzit që ishin inf ektuar në valën e parë të inf eksionit, nga shkurti në prill, kaluan në valën e dytë nga shtatori në nëntor. Krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë në Austri, ata kishin rezistencë dukshëm më të fortë ndaj inf eksionit.

“Këto të dhëna tregojnë se imuniteti ndaj tij po rritet në popullatën austriake, megjithëse nuk e dimë akoma në çfarë mase ky imunitet vlen edhe për vi. ruse te tjera apo sa kohë dhe në çfarë mase mbrojtja ndaj ri-inf ektimit zgjat më shumë”, tha Franz Allerberger i Agjencisë Austriake për Shëndetin dhe Sigurinë e Ushqimit.

Nevojiten vlerësime të mëtejshme për periudha më të gjata kohore dhe analiza e të dhënave nga vendet e tjera.

Rezultatet janë të ngjashme me ato të marra nga punonjësit shëndetësorë britanikë, të me koronavirus kishin antitrupa në trupat e tyre gjashtë muaj pas inf ektimit. Të dhënat nga shkurti i bazës së të dhënave më të mëdha biomjekësore të Britanisë,

UK Biobank, tregojnë antitrupa në 88 përqind të pjesëmarrësve të anketuar pas gjashtë muajsh. Pas tre muajsh, përqindja është 99 përqind

Leave a Reply

Your email address will not be published.