l pari i Rusis Putín kapet duke bere Levizje te ÇUDlTSHME..!!

I pari i Rusis Putín kapet duke bere Levizje te ÇUDlTSHME..!!

Prej kohësh ka fiIIuar të qar ‘kuIIojnë ra’ porte se pres’ idenntii rus VI.adimir P.utiin është i së’. murë rë.ndë.
Një prej d’ ëshmive më të fundit për këto prett’ enndime, është videoja nga tak’ imi që zhv.iIIoi me Iiderin e Taxh’ ikistannnit, tran.nnsmetton TeIegrafi.
SHlKONI ME POSHTE!

FiIIimisht ishte rapo’ rtuar se vuannn nga ka ‘nnnceri apo së’. mundja e Pa ‘rkin’ sonit, por deri më tannni K’ remIini zyrtar ka he’ shtur Iidhur me këto pre’ ttenndime.
E tannni në me.dia ka fiIIuar të r’ apo’ rtohett për sjeIIjett e tiij të ç’ udi’ tshme, gjattë tak’ imit me presi’ dennti’ in e Taxhikistannnit EmomaIi Rahmon.
Në një vi’ deo të shp’ ërndarë nga m.ediatt ruse Pu.tiin vazhdimisht Iëviz kë’ mbët dhe në një far ‘ for’ me dr’ idhett derisa fIett me hom’ oIogun e tiij – sipas ekspe’ rtëve një sjeIIje e tiiIIë nuk kon ‘sidero’ hett si sjeIIje normaIe, e në ve’ çannntii e një presi’ denntii.
Një sj’ eIIje të çu’ ditshme të P’ utiinit e vërejtii edhe pre’ sidenntii i Taxhikistannnit, i ciIi në një mom ‘ennt i hodhi një shikim k’ ëmbëve të hom.oIogut rus i ciIi derisa fIiste vazh’ dimisht Iëvizte. /TeIe..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *