Rrëfime drithëruese të nënës që djali i saje e lidhi me zinxhirë..

Rrëfime drithëruese të nënës që djali i saje e lidhi me zinxhirë..

Kjo është his toria e tr.i.shtë e Hava Kurtit, një grua që j.e.ton në Kamëz dhe është e dh.u.n.uar nga d.j.ali i saj, i cili tani është 16 v jeç. Gazetarja e emisionit “Goca dhe Gra” ka qenë te sh.tëpia e gr.uas, ku nga p.am.jet duken qar.të ku.shtet e vë.sht.ira ekonomike. Shtëpia është thuajse e pr.i.shur, ku Hava je.ton në k.us.hte m.j.erane. Hava është ma.rtuar dy herë, ku m.ar.tesa e parë ka përf.un.duar shumë shpejt. Nd.ërsa ma.rtes.ën e dytë e kujton si vi.tet më të bukura, ku s.olli në j.e.të edhe një dj.alë.

“Një majë sh.p.ullë nuk më ka r.ë.në”, thotë ajo për bashkës.hortin e dytë. Por pasi i sh.oqi v .d.iq, dj.a.li i saj filloi të mos sh.k.onte rre.g.ullisht në sh.kollë, e kur shkonte bënte d. e.bat me më.s.uesit. Madje ai filloi të ush.t.ronte dh.unë, ku e l.idhi në o.bo.rr me zin.xhi.rët e q.e.nit. “Profe.sori ia f.u.ste sh.p.u.lla dhe e la shk.o.llën. Më ka li.dhur me zi.nx.hirët e q.e.nit. Er.dhi po.li.cia, kam shkuar herë pas here te p.o.l.icia. Është k .r.im. Nuk ke jetë më kur të r.r e.h fë.m.ija. Të af.ërmit e mi e mo.rën dhe i thanë mos e rr.e.h n.ënën, f.u.ti k.r.ahët sh.të.pisë e ndi. hm.o n.ënën”, tha Hava.

Por jo vetëm k.aq, pasi dj.a.li u a.rr.estua nga po.l.icia pasi së bashku me një tjetër u kap teksa gj.ua.nte me a.r.m.ë, duke te.rro.riz.uar n.je.r.ezit. “E k.a.pi po.l.icia, kam që.nd.ruar deri vonë se n.ë.na për fë.mi.jën d.i.gjet”, tha Hava e cila nuk je.t.on dot pa d.ja.lin. Por sër.ish ka një kër.k.esë për p.ol.icinë: “Mos ma kt.heni, mba.j.eni d.erisa ti vijnë mend e k.ok.ës”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.